Tight Reservoir Development

Forbedret olieindvinding fra det tætte Nedre Kridt-reservoir

Vi arbejder på at forbedre indvindingen af olie fra det tætte Nedre Kridt-reservoir. Forskningen er med til at forbedre den grundlæggende forståelse af, hvordan et reservoir med lav permeabilitet opfører sig og påvirkes, når der udvindes olie fra det. 

Historisk set har olieindvindingen i Nordsøen foregået primært fra Øvre Kridt-laget, og derfor er vores viden om dette reservoir udbredt. For at kunne forbedre indvindingen i mindre permeable Nedre Kridt-lag er der brug for mere viden og dermed ny forskning.  

Lavpermeable reservoirer leder til nye udfordringer

I Nedre Kridt blev der aflejret en større og mere varierende mængde ler, end da Øvre Kridt blev aflejret. Det betyder, at Nedre Kridt veksler mellem ren kalk, kalkmergel, lermergel og lersten. Bl.a. kan tilstedeværelsen af lerpartikler medføre, at olien har sværere ved at strømme igennem bjergarten, jf. illustrationen nedenfor. 

Lille permeabilitet

Figur 2

En væsentlig del af forskningen går ud på at indkredse, hvor olien befinder sig i Nedre Kridt-reservoiret, hvor meget der er af den, og hvilke egenskaber den har. Derudover arbejder vi også på at forstå, hvordan reservoiret reagerer, når vi udvinder olie fra det. Her undersøger vi bl.a. hvordan sprækker i bjergarten ændrer gennemstrømningen, og hvilke positive og negative konsekvenser det har, når bjergarten kollapser som resultat af at væske og dermed tryk fjernes fra reservoiret.

Med en bedre grundlæggende forståelse af reservoiret kan vi begrænse usikkerheden i vores forudsigelser og bedre estimere, hvor det giver mening at placere nye brønde.

Energieffektiv olieudvinding 

Danmark er i den absolutte verdenstop, når det handler om lavt CO2-aftryk i forbindelse med olieproduktion. Blandt de danske felter udmærker Valdemar-feltet sig ved at have den laveste udledning pr. olietønde produceret, og det er netop herfra, der udvindes olie fra Nedre Kridt-reservoiret. Valdemar-feltet producerer naturligt ved kompaktion, og derved sparer operatøren energi til andre metoder såsom vandinjektion. Derfor kan udviklingen af produktionen fra dette lag bidrage til en mere bæredygtig produktion i et energieffektivitetsperspektiv. 

Data og Resultater 

Vi får løbende resultater ind, som vi kan levere til industrien og derved hjælpe dem til at forbedre olieproduktionen i Nedre Kridt. Vi skaber alt fra konceptuelle modeller til grundlæggende beskrivelser af reservoiret og geomekaniske tests af, hvordan bjergarten reagerer på forskellige påvirkninger. Resultaterne vil fortsætte med at strømme ind hen over de kommende år, efterhånden som forskningsprojekterne modnes og afsluttes. 

Samarbejde

Alle projekter i vores arbejde med Nedre Kridt har udover DHRTC en række andre partnere tilknyttet, og samarbejdet på tværs af fagligheder skaber et forskningsmiljø, der i høj grad afspejler den måde, industrien fungerer på. Ved at skabe synergier mellem de forskellige faggrupper og sigte mod tværfaglige forskningsresultater, øges muligheden for, at forskningen kan anvendes af industrien. 

Samtidig har vi fra programmets begyndelse været i dialog med industrien, idet vi gennem en række workshops med Total har identificeret de væsentligste udfordringer i forbindelse med Nedre Kridt-reservoiret. Ved at inddrage industrien tidligt samt løbende sikrer vi, at vi tackler de rigtige problemer og gør det på en måde, der hurtigt kan skabe værdi i produktionen. 

Samarbejdspartnere

Tight Reservoir Development - Lower Cretaceous

Mød to af forskerne i programmet, Jon Ineson og Morten Bjerager fra GEUS, og hør dem fortælle om deres arbejde.

Kontakt

Ulla Hoffmann
Programme Manager
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 13 60