Produced Water Management

Håndtering af Produceret Vand

Projektforslag til dette nye forskningsprogram havde indleveringsfrist den 14. januar 2020. DHRTC forventer at offentliggøre hvilke projekter, der kommer med i programmet, inden udgangen af Q1 2020. Det forventes, at forskningsarbejdet starter i løbet af eller lige efter sommeren 2020.

Et nyt flagskibsprogram i DHRTC starter op i 2020. Programmet fokuserer på at reducere miljøpåvirkningen, der er forårsaget af indvinding af olie og gas i Nordsøen. Når der produceres olie og gas, følger også store mængder vand med; såkaldt produceret vand. Den olie, gas og vand, der kommer op af brøndene, ledes gennem en separations- og konditioneringsproces. Efter vandet er blevet udskilt, gennemgår det en rensningsproces, så det opfylder renlighedskravene, der er opstillet i lovgivningen og i udledningstilladelsen, der er en del af produktionstilladelsen. Når disse krav er opnået, må vandet godt udledes til havet.

Den nuværende teknologi er så god, at det vand, der udledes i havet, er meget renere end hvad lovgivningen kræver. Statistikken for de seneste år viser, at vandet der udledes indeholder omkring 8 ppm dispergeret olie, hvor kravet er max 30 ppm. Visionen for dette nye forskningsprogram er at eliminere alle skadelige udslip i forbindelse med håndtering og udledning af produceret vand.

Nogle af de temaer, der muligvis bliver en del af programmet er beskrevet herunder. 

Kemikalier

Produceret vand indeholder spor af kemikalier, der er blevet brugt til forskellige formål i produktionsprocessen. Kemikalierne er typisk korrosionsinhibitorer, emulsionsbrydere, H2S (svovlbrinte) scavengers, hydrat inhibitorer og andre kemikalier, der er blevet tilført i brøndene eller i procesanlægget. For at opnå visionen om ingen skadelige udledninger, er det nødvendigt at undersøge, hvordan spor af skadelige kemikalier kan fjernes inden vandet udledes. Derfor ønsker vi at forske i, hvordan vi kan fjerne spor af kemikalier, erstatte skadelige kemikalier med ufarlige, biologisk nedbrydelige alternativer, samt genbruge og regenerere kemikalier på en sikker og miljøvenlig måde.

Behandling af produceret vand

Her vil vi forbedre rensningen af det producerede vand, fortrinsvist uden brug af kemikalier. Det kan opnås ved forbedret teknologi til separation (separatorer, cykloner, centrifuger, sier, osv.), ved at forbedre filtreringsteknologi, og potentielt ved at introducere nye teknikker som for eksempel bioreaktorer. Ydermere ønsker vi at fokusere på at fjerne alle skadelige substanser, såsom spor af opløst olie, kemikalier, tungmetaller og radioaktive komponenter.

Reinjektion af produceret vand

En åbenlys måde til at eliminere udslip af skadelige stoffer til det marine miljø, er ved at reinjicere det producerede vand i det reservoir, som det kom fra. Derfor er et tema her at løse de udfordringer, der er forbundet med reinjektion af produceret vand og injektion af blandet produceret vand / havvand i kalkreservoirer.

Et andet tema i denne del af programmet er at identificere rådighedsformationer med gode reservoiregenskaber, der potentielt kunne fungere som permanent deponi for produceret vand.

Monitering og styring

Selve vandbehandlingsprocessen er relativt følsomt over for forstyrrelser og transienter i produktions- og processystemet. Det kan eksempelvis forekomme, når en brønd startes op første gang eller efter reparationsarbejder, eller når en rørledning renses. I disse tilfælde opstår der forstyrrelser i processen, som kan være svære at håndtere uden, at kvaliteten på det producerede vand forringes.

Derfor ønsker vi at forbedre det automatiske processtyringssystem, så vi får en mere stabil og forbedret vandkvalitet. Her kan avancerede styringsalgoritmer hjælpe, men der er også behov for bedre målemetoder, der kan give repeterbare data i realtid.

DBU Screen

 

Kontakt

Jørgen Rentler Næumann
Programme Manager
Center for Olie og Gas - DTU
60 90 00 94
https://www.oilgas.dtu.dk/Forskning/Arbejdsprogrammer/Haandtering-af-Produceret-Vand
1 JUNI 2020